Програма підтримки ініціатив жителів Велицької громади «Спільними зусиллями» на 2017 рік.

Додаток

до рішення Велицької сільської  ради

20 квітня 2017  № 15/5

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Повна назва Програми

Програма підтримки ініціатив жителів Велицької громади «Спільними зусиллями» на 2017 рік

2.

Розробник Програми 

Велицька сільська рада

3.

Співрозробники програми

Депутати сільської ради

Волинська обласна громадська організація «Асоціація підтримки та розвитку ОСББ та ОСН»

4.

Відповідальні виконавці Програми

Велицька сільська рада

5.

Учасники Програми 

Територіальна громада Велицької сільської ради

6.

Термін реалізації Програми 

2017 рік

7. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет сільської ради

8. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

 25 тис.грн.

 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

1.1. Програма підтримки ініціатив жителів Велицької громади «Спільними зусиллями» на 2017 рік (далі Програма) спрямована на:

  • підтримку ініціатив жителів Велицької сільської ради за напрямками визначеними у п. 1.2.;
  • стимулювання та сприяння створенню організацій, покликаних розвивати громадські ініціативи, заохочувати членів територіальної громади до активізації своїх позицій;
  • надання можливості кожному жителю визначити проблему, яка, на його думку, потребує нагального вирішення;
  • розвиток різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської думки;
  • залучення громадськості до процесів формування та реалізації діяльності влади і дотримання принципів відкритості, прозорості і публічності;
  • активізація співпраці громадян та Велицької сільської ради у контексті демократичних механізмів самоорганізації та участі у процесі вирішення місцевих проблем.

 

1.2. Кошти Програми можуть бути використані на наступні цілі:

1.Благоустрій вулиць, зон відпочинку (встановлення обмежувачів руху транспорту, контейнерних площадок, озеленення та освітлення території, впорядкування кладовищ тощо).

2. Покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та сімей, які опинились у важких життєвих обставинах.

3. Організація дозвілля (проведення спортивно - масових заходів, конкурсів, концертів, святкування ювілейних дат, облаштування ігрових та спортивних майданчиків для дітей та молоді, культурно-мистецькі заходи, підтримка творчої та обдарованої молоді, облаштування місць для проведення змістовного дозвілля тощо).

4. Покращення екологічної ситуації (створення нових зелених зон, облаштування годівничок для птахів та шпаківень, встановлення смітників, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, тощо).

5. Розбудова, збереження та відновлення історично - культурної спадщини територіальної громади (ознакування, ремонт та реставрація пам’яток архітектури, встановлення інформаційних таблиць, відродження місцевих народних традицій та  свят, тощо).

6. Впровадження енергозберігаючих заходів.

7. Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив (створення умов для самовираження дітей та молоді).

8. Інші суспільно-корисні соціальні проекти.

 

2. Мета програми

2.1. Головна мета програми – підтримка громадських ініціатив, спрямованих на активізацію громади та розвиток навичок самоорганізації населення, залучення місцевих ресурсів громад для спільного вирішення соціально важливих проблем.

2.2. Досягнення мети Програми відбувається у наступних аспектах:
- комунікаційний: налагодження комунікацій та взаємодії між громадою та владою;

- інформаційний: створення спільного інформаційного простору з висвітлення роботи Програми;

- контрольно-моніторинговий: здійснення систематичного моніторингу та контролю за станом виконання Програми.

 

3. Завдання програми

3.1. Програма передбачає проведення протягом 2017 року заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування, реалізації та розвитку різних форм співпраці влади з громадою, вивчення громадської думки.

3.2. Основними завданнями програми є:

- забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю;

- розвиток активної участі жителів Велицької громади у реалізації громадських ініціатив;

- залучення додаткових місцевих ресурсів громади для вирішення соціально важливих проблем;

- створення ефективного механізму розвитку територіальної громади.

 

4. Механізм реалізації програми

4.1. Реалізація Програми відбуватиметься шляхом проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив відповідно до Порядку проведення конкурсу, що є у додатку.

 

 

 

 

 

5. Очікувані результати виконання програми

5.1. Виконання Програми забезпечить обізнаність жителів щодо можливостей реалізації ініціативних ідей, покращить рівень їх знань у підготовці проектних пропозицій, стимулює активізацію громадських ініціатив, спрямованих на залучення додаткових коштів на розвиток територіальної громади.

5.2. Очікувані результати виконання Програми:

- налагодження конструктивної співпраці громадян і влади;

- активізація участі громадськості у реалізації Програми;

-першочергове врахування думки та пропозицій громадськості у вирішенні пріоритетних завдань розвитку території;

- побудова комфортного та прогресивного середовища.

 

6. Джерела фінансування програми

6.1. Фінансування місцевих ініціатив здійснюється за рахунок коштів бюджету сільської ради при дольовій участі учасників.

6.2. Вартість (бюджет) реалізації однієї ініціативи не повинна перевищувати

5 000 грн.

6.3. Співфінансування учасників у розмірі не менше 10% від загальної вартості проекту однієї ініціативи.

 

7. Моніторинг та оцінка виконання програми

7.1. Моніторинг виконання Програми здійснюється за встановленою формою, містить інформацію про заплановані  та фактичні обсяги фінансування, досягнуті результати (Додаток 1).

7.2.  Дані, отримані в процесі моніторингу, є основою для складання звіту про оцінку ефективності виконання Програми.

           

 

             Сільський голова                                              В.В. Ковальчук

 

 

Додаток

до рішення сільської ради від

___.___.2017р. № _____

 

Порядок

Проведення конкурсу на визначення кращих ініціатив жителів
Велицької територіальної громади

 

1. Організаційне забезпечення Конкурсу

1.1. Організаційне забезпечення Конкурсу здійснюється конкурсною комісією.

1.2. Конкурсна комісія є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу, а також визначає його переможців. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням сільського голови.

1.3. До складу Конкурсної комісії можуть входити депутати ради, представники органу місцевого самоврядування, представники виконавчого комітету ради, громадські організації, незалежні експерти.

1.4. Конкурсна комісія здійснює свої повноваження на громадських засадах.

1.5. Конкурсна комісія:

- затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу;

- проводить конкурс, визначає переможців Конкурсу, а також надає рекомендації про фінансування проектів;

- надає консультаційну та організаційну підтримку з питань проведення Конкурсу.

 

2. Процедура проведення Конкурсу

2.1.   Підставою для оголошення Конкурсу є рішення конкурсної комісії.

2.2. Проекти на Конкурс подають ініціативні групи, громадські об’єднання (ГО), органи самоорганізації населення (ОСН).

2.3. Вимоги, що пред’являються заявникам:

 

Для ГО та ОСН

Для ініціативних груп

* наявність зареєстрованої юридичної особи;

* наявність розрахункового рахунку в банку;

* знаходження юридичної особи поза межами ліквідації та реорганізації.

* склад ініціативної групи не менше трьох осіб;

* відповідальна особа (підписував договору) досягла 18 річного віку та є громадянином України.

 

 

 

 2.4. Вимоги до написання та подання проектів та форма проектної заявки є невід'ємними додатками даної Програми.

У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до конкурсної комісії для одержання додаткової інформації.

За необхідності, конкурсна комісія  може організувати навчальні семінари із написання проектів.

2.5. Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється Дирекцією конкурсу.

Прийом конкурсних заявок починається з дня його оголошення.

2.6. Підставою для відмови у реєстрації конкурсної заявки, є:

- невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розробки;

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

- порушення інших умов, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

Конкурсна документація, що надійшла після кінцевої дати її подання, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу, не розглядається.

2.7. Розгляд конкурсних пропозицій комісія починає після закінчення строку їх подання.

2.8. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань.

Засідання комісії вважається правомочним за умови участі в ньому більшості від загального складу комісії.

Засідання комісії є відкритим, окрім прийняття рішень. На засідання комісії запрошується представники усіх учасників, які подали заявку на участь у конкурсі.

2.9. Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями:

-  відповідність проекту формі заявки;

-  відповідність основним напрямкам, за якими розробляється проект;

- ступінь актуальності проблеми для громади;

         - реалістичність і досяжність цілей проекту;

- наявність чіткого плану реалізації проекту;

- залучення до реалізації проекту місцевих жителів, ініціативних груп;

         - реалістичність і обґрунтованість витрат за проектом;

- співвідношення запрошуваних та власних засобів для реалізації проекту;

- можливий зв’язок із іншими діючими чи завершеними проектами.

2.10. Всі рішення конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії.

2.11. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо проекту комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу.

2.12. Конкурсна комісія повідомляє учасників Конкурсу про його результати не пізніше 10 робочих днів після визначення переможців.

 

3. Контроль та звітність конкурсу

3.1.По завершенню виконання проекту переможці готують описовий та фінансовий звіти, які подаються у сільську раду.

3.2. Звіт має містити опис робіт, виконаних за проектом, досягнуті результати, а також інформацію про залучення до виконання проекту інших ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі, тощо.

 

 

Додаток 1

 

Виконання Програми

 

з/п

Назва реалізованої

ініціативи

(ПІБ автора)

Термін реалізації, місяців

Плановий обсяг витрат на реалізацію, тис.грн.

Фактичні

витрати на реалізацію, тис.грн.

плановий

фактичний

з бюджету

коштів ініціативної групи

з бюджету

коштів ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Анкета ініціативи

 

Назва ініціативи:

 

 

 

 

 

Автор:
Прізвище Ім’я По-батькові :

 

 

Дата народження*:

Адреса реєстрації*:

 

 

 

 

 

 

Телефон (мобільний):

Електронна адреса:

 

 

 

Короткий опис (що хочете зробити):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікуваний результат (що зміниться після вашого проекту):

 

 

 

 

Термін реалізації проекту (з-по)

 

 

Вартість проекту всього, грн.

у т.ч. коштів ініціативної групи:

 

 

 

 

 

 

 

*Я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI                                             ___________________              ___________________       _____________________

           (дата)                                                    (підпис)                                               (ПІБ)

                                                                                            

 

 

Додаток 3

 

Перелік учасників ініціативної групи (не менше 3-х осіб)

_________________________________________________________________

(назва ініціативи)

 

Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Дата народження*

Адреса реєстрації*

 

Конт. телефон.

Підпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Вказавши ці дані, я надаю свою добровільну та однозначну згоду (дозвіл) на обробку моїх  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

 

 

Додаток 4

 

Бюджет ініціативи

_____________________________________________

(назва ініціативи)

 

з/п

Статті витрат

Плановий обсяг фінансування на реалізацію, тис.грн.

Примітки

з бюджету

коштів ініціативної групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 у т.ч.:

 

 

 

 

 

         Сільський голова                                              В.В. Ковальчук

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Якої інформації Ви хочете бачити на сайті більше?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень