Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 21.02.2024 12:04
Кількість переглядів: 141

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬСЕРВІСБУД" 39734726

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 45080, Волинська обл., Ковельський р-н, село Мельниця, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 41-А (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність полягає у розробці та експлуатації Мельницького-2 родовища пісків (І черга) розташованого в Ковельському районі Волинської області. Корисна копалина представлена різнозернистими пісками водно-льодовикового походження. Гідрологічні умови Мельницького-2 родовища сприятливі для розробки відкритим способом. Родовище розташоване вище рівня ґрунтових вод. По закінченню видобування корисної копалини передбачається рекультивація земель порушених гірничими роботами.

Технічна альтернатива 1.

Передбачається транспортна система розробки родовища із відвалоутворенням грунтоворослинного шару по периметру відпрацьованого простору кар’єру, а решти розкривних порід – у тимчасових відвалах на території проєктного кар’єру, з подальшим використанням їх для виположення погашених бортів кар’єру. Просування фронту видобувних та розкривних порід – паралельне. Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку та навантаження корисної копалини верхнім черпанням із застосуванням екскаватора гусеничного JCB JS220LCT4 (об’єм ківша 1.25 м3) та навантажувача CASE-821E в автотранспорт споживачів.

Технічна альтернатива 2.

Передбачається розробка корисної копалини (пісків) за допомогою екскаватора EO-4112 типу «зворотна лопата» (ємність ківша 0,65 м3), та бульдозера ДТ-75, їх технічні характеристики не дають можливість зменшити час роботи механізмів, збільшують кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від працюючих двигунів внутрішнього згоряння, оскільки технічні характеристики менші за продуктивність техніки ніж в технічній альтернативі 1 (об’єм ківша навантажувача та екскаватора) та значно більші витрати пального.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Волинська обл. Ковельський р-н Мельниця 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Велицька сільська територіальна громада Місце провадження планованої діяльності:

територіальна альтернатива 1

. Волинська обл., Ковельський р-н, Мельниця, . Мельницьке-2 родовище пісків (І черга) розташоване в 1,0 км на захід від с. Мельниця Ковельського району Волинської області. Місце провадження планованої діяльності:

територіальна альтернатива 2. , , , . В зв’язку з тим, що родовище розвідане і має географічну прив’язку, територіальна альтернатива 2 не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціальноекономічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами та земельного податку) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі і в області в цілому та зайнятості місцевого населення. Вдосконалення системи контролю за добувними роботами та вивезенням піску забезпечує мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище можна оцінити як допустимий.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Розвідані запаси пісків (відповідно до Протоколу ДКЗ № 5654 від 14 грудня 2023 р.) складають 427,05 тис. м3 (в т. ч. по категоріях: В – 183,6 тис. м3; С1 – 243,45 тис. м3). Площа родовища для розробки піску становить орієнтовно 13 га. Корисна копалина в межах родовища представлена бурими, сірими, необводненими флювіогляційними пісками сучасного віку, що характеризуються різним ступенем глинистості, включенням гальки, уламків кременів і кристалічних порід розміром 5-30 мм. Потужність корисної копалини змінюється від 1,5 до 14,6 м і в середньому складає 4,7 м. Покриваючі розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним шаром (потужність 0,2-0,5 м) і, подекуди, супісками та суглинками четвертинного віку (потужність 0,3- 2,6 м). Проєктна потужність кар’єру по видобуванню піску становить 70,0 тис. м3 на рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. Санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні звуку (дБА) та вібрації. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства. Раціональне використання водних ресурсів із мінімальним споживанням води питної якості тільки на господарсько-питні потреби. Забір води з підземних та поверхневих водойм та скид в водні об’єкти – відсутній. Вплив на ґрунти буде тільки під час розкривних робіт на глибину 0,2-0,3 м від поверхні. Поверхневий шар розкривного покриву, згідно плану гірничих робіт, буде збуртований та в подальшому використаний в якості рекультиванта перед залісненням. Викиди в атмосферне повітря від пересувних джерел не повинні перевищувати ГД К. Виконання правил протипожежної безпеки та виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр. Дотримання меж землевідведення. щодо технічної альтернативи 2. Обмеження аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони. Санітарно-гігієнічні обмеження, дотримання нормативів ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1. - при розробці родовища всі заходи з інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування та наявної інфраструктури. Встановлення попереджувальних, захисних та огороджувальних конструкцій, облаштування проммайданчику для стоянки кар’єрного транспорту, облаштування місць тимчасового зберігання відходів; - попереднє зняття і складування ґрунтово-рослинного шару і зберігання його в тимчасових відвалах з подальшим використанням для рекультивації відпрацьованих земель. Для захисту відвалів від вивітрювання та ерозії поверхню слід засіяти багаторічними травами; - охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; - вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року; - відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація; - вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; - створення ефективної системи моніторингу довкілля.

щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається щодо територіальної альтернативи 1. Планована діяльність знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1. Геологічне середовище – порушення земної поверхні та зміни ландшафту в процесі проведення відкритих гірничих виробок. Водне середовище – планована діяльність не передбачає забруднення підземних ґрунтових вод та порушень їх динаміки. Повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин при проведенні видобувних робіт, розкривних робіт, розвантажувальнонавантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки. Шумове забруднення – пов’язане з роботою кар’єрних машин. Ґрунти – порушення ґрунтового покриву при його знятті на родовищі та збереження для проведення технічної та біологічної рекультивації. Рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив (в межах технологічного майданчика). Реліктові рослини та рослини, що знаходяться під охороною на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні. Техногенне середовище – утворення відходів під час розробки родовища та експлуатації кар’єрної техніки. Клімат і мікроклімат – відсутній. щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається щодо територіальної альтернативи 1.

Соціальне середовище – здійснення негативних впливів не передбачається. Експлуатація проектного родовища позитивно впливає на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району. щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”). Друга категорія 3 Видобувну промисловість Видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 № 1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надрами (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Державною службою геології та надр України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації , 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, eco@voleco.voladm.gov.ua, (0332)74-01-32, (0332) 77-82-32, Відділ оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Якої інформації Ви хочете бачити на сайті більше?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень